بیماری های غیر عفونی نشخوار کنندگان

نوع رسانه: کتاب
تاریخ انتشار: 1384

درمیان دام های مزرعه ، بیماری های غیر عفونی مانند بیماری های ناشی از سوخت و ساز ،کمیودهای مواد غذایی و مسمومیت ها در بین گاوهای شیری ومیش های آبستن و شیروار بیشترین اهمیت را دارد .
همه ساله خسارت های ناشی از این بیماری ها ،ضرر زیادی به دامپروران و درنهایت به اقتصاد کشور وارد می کند .طبق آمار منتشرشده همه ساله خسارت های ناشی از این بیماری ها در ایالات متحده آمریکا بیش از 3میلیون دلار می باشد .با توجه به وجود سیستم چرا به منظور پرورش گوسفند و سیستم بسته برای پرورش و نگهداری گاو شیری در ایران ،خسارت های بیماری های غیر عفونی بالا می باشد وهرساله میزان زیادی دارو به منظور مبارزه و درمان این گونه از بیماری ها خریداری و وارد کشور می گردد.

امید است با نگرش علمی به بیماری های غیر عفونی نشخوارکنندگان (توسط دامپزشکان و تکنسین های دامپزشک شاغل د ردامپروری ها )بتوان با کاهش مصرف دارو سهمی کوچک د رشکوفایی اقتصادی میهن عزیزمان داشته باشیم .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 287
تعداد دریافت فایل: 355