تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
زنبور عسل
تاریخ انتشار: 1389

در اصلاح نژاد موجودات زنده ،که در جهت تثبیت و بهبود خصوصیات تولیدی و رفتاری تلاش می شود ،کنترل تلاقی ها مهم ترین ابزار به شمار می رود .اصلاح نژاد حیوانات اهلی مثل گاو ،گوسفند ،اسب ،مرغ و...از سالیان دور توسط انسان انجام می شده ولی در زنبور عسل این امر به دلیل عدم شناخت دقیق از تولید مثل و رفتارهای تولید مثلی آن تا اواسط قرن نوزدهم میسر نبوده است .تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل به عنوان یکی از مهم ترین روش ها برای این منظور ،د رجهت اصلاح نژاد زنبور عسل مطرح می باشد که می تواند مارا در رسیدن به اهداف اقتصادی و رفتاری در کلنی های زنبور عسل کمک کند .در این کتاب روش های این عمل توضیح داده می شود و امید است مورد استفاده دانشجویان و تولید کنند گان عسل قرار گیرد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 372
تعداد دریافت فایل: 553