کاربرد پوسته شلتوک به عنوان سوخت

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
زراعت
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1380
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 64
تعداد دریافت فایل: 17