پرواربندی گاو و گاو میش

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
دام سنگین
کلیدواژگان / برچسب ها :
رواربندی/گاو/گاومیش/گاوگوشتی
تاریخ انتشار: 1384

کتاب پراوربندی گاو و گاو میش مسئله مهم تولد پروتئین حیوانی و به ویژه گوشت قرمز را مورد بررسی قرار می دهد و همچنین راه های افزایش تولید و شیوه های علمی و عملی پرواربندی از جمله ساختمان گوشت ،نژادهای مناسب پرواربندی از جمله نژادهای خارجی و نژادهای داخلی ،ساختمان و تاسیسات پرواربندی ،کشتارگاه های دام ،عوامل موثر بر پرواربندی ،ضریب تبدیل گوشت ،سن پرواربندی ،مواد خوراکی مورد نیاز ،مقدمات پرواربندی ،انواع روش های پرواربندی ،انجام امورپیش آمادگی ،بهداشت ،واکسیناسیون ،حمل و نقل ،ارزیابی ظاهری ،راندمان تولید گوشت و جیره نویسی برای گاوهای پرواری از طریق TDN,ME,NE,…به وسیله محاسبات دستی و کامپیوتری را شامل می شود .
امید است این اثر برای دانشجویان عزیز ،کارشناسان محترم ،پرواربندان زحمتکش و اساتید صاحب نظر مفید واقع گردد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 409
تعداد دریافت فایل: 786