علوم وفناوری گوشت وفراورده های گوشتی

نوع رسانه: کتاب
تاریخ انتشار: 1384

دراین کتاب مجموعه ای از مطالب ارزنده در باره علوم و فن آوری گوشت و فرآورده های گوشتی فرآهم آمده است .ترکیبات گوشت و پروتئین های عضله ،ساختمان گوشت و خصوصیات باقت پیوندی ،ساز و کار انقباض عضله و سایر پروتئین های انقباضی انواع کلاژن ،کیفیت خوراکی گوشت ،خصوصیات آن از نظر رنگ و عوامل موثر د رآن گوشت عمل آوری شده و گوشت پخته ،توصیف بافت و تردی گوشت وسنجش آن ها ،عوامل موثر بر بافت وتردی گوشت پیش و بعد از کشتار و...از مباحث مورد بحث در این کتاب است به علاوه عوامل موثر بر کیفیت بافت گوشت و اثر آنزیم ها از بخش های مهمی است که تا کنون به این صورت د رکتاب ارائه نشده است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 250
تعداد دریافت فایل: 449