ساختمان و تاسیسات پرورش طیور

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
طیور
کلیدواژگان / برچسب ها :
ساختمان / پرورش / طیور
تاریخ انتشار: 1381

با توجه به اینکه طیور حیواناتی حساس و آسیب پذیر هستند لازم است برای تولید و به دست آوردن حداکثر کارآیی،شرایط محیطی آن ها در حد مطلوب تامین شود.تامین شرایط محیطی مناسب با ایجاد ساختمان ها و تاسیسات پرورشی و خدماتی میسر است در صنعت پرورش طیور تامین ساختمان و تاسیسات پرورش ، اولین و مهم ترین سرمایه گذاری اس و مقدار قابل توجهی از سرمایه ی پرورش دهنده را به خود اختصاص می دهد و از طرفی در صورتی که ساختمان های فوق به صورت مطلوی طراحی ساخته شوند سبب موفقیت پرورش دهنده خواهد شد اما در صورتی که به این موضوع بی توجهی شود باعث صدمه های فراوانی می شود .بنابراین در این صنعت می توان از تاسیسات و ساختمان ها به عنوان مهم ترین ابزار پرورش یاد کرد و لازم است درخصوص طراحی و ساخت آن ها نهایت دقت و حساسیت صورت گیرد . کتاب حاضر راه کارهای مناسب برای این منظور ارائه می دهد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 577
تعداد دریافت فایل: 1,196