معرفی رقم جدید برنج با کیفیت مطلوب، شیرودی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
نویسنده : آقای علی محدثی
کلیدواژگان / برچسب ها :
شالیزار
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1386
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 62
تعداد دریافت فایل: 109