دستورالعمل افزایش بهره وری تولید پسته

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
نویسنده : دکتر رضا صداقت
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 473
تعداد دریافت فایل: 401