گزارش معرفی رقم کوهسار

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 40
تعداد دریافت فایل: 57