روش های مشارکتی در جوامع روستایی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
توسعه روستایی
نویسنده : آقای هادی ویسی
کلیدواژگان / برچسب ها :
تسهیلگری/ جوامع روستایی/ مشارکتی
تاریخ انتشار: 1397

یکی از این رویکردهای نوین ، توسعه از پایین به بالا با استفاده از ورش شناسی های مشارکتی است. در چارچوب این رویکرد،تکنیک ها و رهیافت های مختلفی متناسب. با هریک از مراحل برنامه ریزی برای فرایند توسعه ، ابداع شده اند. در این کتاب ابتدا کلیاتی در مورد رهیافت های مشارکتی و جایگاه آن در فرایند توسعه تشریح شده است. سپس ضمن بیان مقدمه ای درباره توسعه روستایی یکپارچه ، سه گام نیازسنجی ،برنامه ریزی و ارزشیابی و نظارت برای این نوع توسعه بیان شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 176
تعداد دریافت فایل: 248