استاندارد های تولید رسانه های ترویجی: 1- نشریه ترویجی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
سایر
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 245
تعداد دریافت فایل: 238