چالش باحرفه ها عرصه های چالش در توسعه روستایی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
توسعه روستایی
موسسه / مرکز/ سازمان: آثار علمی اهدایی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 263
تعداد دریافت فایل: 460