مقاومت به علف‌کش‌ها در علف‌های‌هرز باریک‌برگ مزارع گندم: از شناسایی تا مدیریت

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
غلات
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 274
تعداد دریافت فایل: 293