نکات فنی به کارگیری و بهره برداری سیستم آبیاری قطر های نواری (تیپ) در مزارع سیر

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
روش های آبیاری
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 130
تعداد دریافت فایل: 126