استفاده از تشت تبخیر در آبیاری باغات درختان میوه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
روش های آبیاری
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 40
تعداد دریافت فایل: 24