بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما) به منظوراستفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع گیاهان دارویی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهان دارویی
موسسه / مرکز/ سازمان: مرکز آموزش امام خمینی کرج
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 94
تعداد دریافت فایل: 174