دستورالعمل راهکارهای کاهش فقر و نابرابری درآمدی در مناطق پسته‌کاریاستان کرمان

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
نویسنده : رضا
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 128
تعداد دریافت فایل: 88