مدیریت جامع پدیده کشند قرمز

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
کشند قرمز
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 42
تعداد دریافت فایل: 38