تجزیه QTL در برنج (مبانی ژنتیکی و مولکولی کیفیت دانه)

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 171
تعداد دریافت فایل: 193