راهنمای شناسایی و کنترل بیماری بلایت شمشاد خزری (عامل بیمارگر: قارچ Calonecteria pseudonaviculata Henricot)

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
جنگل
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 139
تعداد دریافت فایل: 91