کاربرد تله های فرمونی در ردیابی و کنترل شبپره شمشاد

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
جنگل
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 107
تعداد دریافت فایل: 57