بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا و روش های مدیریت آن

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : دکتر محمدرضا لک
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 149
تعداد دریافت فایل: 172