تهیه گسترش کروموزومی و کاریوتیپ تاسماهیان از طریق کشت گلبول سفید(لکوسیت)

نوع رسانه: پوستر
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 58
تعداد دریافت فایل: 37