کنترل تلفیقی تریپس غربی گل روی توت‌فرنگی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نیمارین
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 124
تعداد دریافت فایل: 109