دستورالعمل کاربرد دستگاه تراف در فرآیند پلاس برای تولید چای سیاه

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
چای
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده چای
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 75
تعداد دریافت فایل: 77