مدیریت تلفیقی علف هرز بروموس(Bromus japonicus Thunb.) در مزارع گندم

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 278
تعداد دریافت فایل: 202