رعایت امنیت زیستی در دوران پرورش و تولید طیور(BIO SECURITY)

نوع رسانه: بروشور
موسسه / مرکز/ سازمان: سازمان دامپزشکی کل کشور
تاریخ انتشار: 1398

این بروشور، اقدامات بهداشتی قبل از جوجه ریزی، حین پرورش و تولید و پایان پرورش را بیان کرده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 39
تعداد دریافت فایل: 53