شناسایی آسیب های مکانیکی پنهان در سیب

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 101
تعداد دریافت فایل: 53