جنس‌های‌ قارچ‌ها و شبه قارچ‌های ایران

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
سایر
نویسنده : دکتر جعفر ارشاد
کلیدواژگان / برچسب ها :
شبه قارچ
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 97
تعداد دریافت فایل: 123