فهرست بال‌پولک‌داران موجود در موزة حشرات هایک میرزایانس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور (Family: Cossidae)

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
سایر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 38
تعداد دریافت فایل: 37