دستورالعمل: مدیریت تلفیقی مگسهای مینوز برگ خیار گلخانهای با استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
سایر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 151
تعداد دریافت فایل: 122