مدیریت علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides ) در مزارع گندم و کلزا

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 261
تعداد دریافت فایل: 295