درس آموخته های فرآیند بسیج جوامع محلی در پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
جنگل
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 15
تعداد دریافت فایل: 20