مدیریت بیماری موزائیک انجیر

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
موزائیک
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 159
تعداد دریافت فایل: 139