آماده سازی خرمای رقم استعمران برای هسته گیری با هسته گیر سوزنی-فنجانی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 13
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 389
تعداد دریافت فایل: 182