مروری بر روشهای تعیین و تخمین مقدار بارش مؤثر در تعیین نیاز آبیاری

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
منابع آب
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,127
تعداد دریافت فایل: 1,114