ویژگی‌ها و دستورالعمل زراعی گندم رقم تیرگان

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
دستورالعمل
تاریخ انتشار: 1398

تهیه کنندگان:
حسین‌علی فلاحی، محمودرضا رمضانپور و مسعود کامل
اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران
پاییز98
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 29
تعداد دریافت فایل: 35