برنامه ریزی آبیاری در باغ های پسته

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
نویسنده : محمد کریمی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 73
تعداد دریافت فایل: 116