ساخت اصولی سازه چوبی با مقاومت در برابر تأثیرات آب و هوا

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
سازه چوبی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 88
تعداد دریافت فایل: 69