عارضه زبان چوبی ( اکتینوباسیلوز) در گاو

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
زبان چوبی در گاو
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 31
تعداد دریافت فایل: 25