مدیریت کاربرد حشره کش های نئونیکوتینوئید با رویکرد کاهش مخاطرات آنها

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
نئونیکوتینوئید
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 17
تعداد دریافت فایل: 22