زراعت مکانیزه نخود دیم بهاره در اقلیم سرد بر پایه کشاورزی حفاظتی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
حبوبات
کلیدواژگان / برچسب ها :
نخود
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات دیم کشور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 59
تعداد دریافت فایل: 47