فصلنامه آموزشی ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی - شماره سوم پاییز 94

نوع رسانه: نشریه ادواری
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 476
تعداد دریافت فایل: 303