شناسایی آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﭘپنبه و روش ﻫﺎی کنترل در استان گلستان

نوع منبع: نشریه ترویجی
نویسنده : تقی درویش مجنی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان