شناسایی آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﭘپنبه و روش ﻫﺎی کنترل در استان گلستان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات پنبه
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 319
تعداد دریافت فایل: 401