شناخت و مدیریت علف‌های‌هرز در کشت‌های پاییزه چغندرقند

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 296
تعداد دریافت فایل: 93