راهنمای شناسایی لاروهای مهم‌ترین بال‌پولک‌داران آفت متعلق به بالاخانواد Pyraloidea در ایران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 368
تعداد دریافت فایل: 193