مدیر فنی سامانه

فتح اله بهرامی

آدرس:  خیابان آزادی - بین نواب و رودکی - سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، طبقه 13 - دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش -

  کد پستی 1457896681

تلفن مستقیم :66940746
پست الکترونیکی:  f.bahrami@areeo.ac.ir